Zápis do MŠ 2023

Autor: | Posted on: Únor 23, 2023

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy ve Velkém Újezdě bude probíhat ve dnech 4. 5. – 5. 5. 2023 v prostorách MŠ. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby

 1. osobní podání
 2. poštou nebo do schránky na budově mateřské školy
 3. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!).

Níže uvedené dokumenty je možné doručit ve dnech 4. 5. 2023 a 5. 5. 2023.

Dokumenty potřebné k přijetí do MŠ:  

 1. žádost o přijetí (ke stažení na www.skolavelkyujezd.cz/ms/dokumenty-ms),
 2. rodný list dítěte / prostá kopie rodného listu dítěte,
 3. vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte pokud jsou indikovány.

Kritéria, podle kterých bude postupováno při přijímání dětí do MŠ, najdete ke stažení na www.skolavelkyujezd.cz/ms/dokumenty-ms

S přáním příjemného dne

Keilingová Vladislava

zástupce ředitele pro MŠ

 

Důležité informace o zápisu:

 1. K zápisu na školní rok 2022/2023 jsou stanovena ředitelem školy pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky.
 2. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)
 3. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 4. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 5. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří vedoucí učitelka MŠ na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 6. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
 7. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.