Základní informace ŠD

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Velký Újezd.
Provoz probíhá v 1. oddělení  v době od 11,00 do 16,00 hodin a  ve 2. oddělení v době od 11,00 do 14,00 hodin. V každém oddělení je zapsáno 30 dětí. Kapacita obou oddělení činí 60 dětí.
Obě oddělení jsou vybaveny novým nábytkem, pomůckami, stolními hrami, audiovizuální technikou, sportovním náčiním a klavírem. Pro pobyt venku nám slouží sportovní areál školy.
Školní družinu navštěvují převážně žáci 1. – 4. tříd a výjimečně žáci 5. ročníků (s ohledem ke kapacitním možnostem školní družiny).
Výchova ve školní družině je uskutečňována prostřednictvím odpočinkových, rekreačních, spontánních a zájmových činností nebo přípravou na vyučování. Děti jsou vychovávány ke smysluplnému využívání volného času a jsou jim poskytovány náměty  pro jeho naplňování. Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami a zájmem. Přistupujeme individuálně k vývoji každého jedince (jedince nadprůměrně inteligentního i se speciálními vzdělávacími potřebami). V průběhu pobytu ve školní družině děti navštěvují různé kroužky realizované pedagogy naší školy i pedagogy ZUŠ Olomouc.
Školní družina se také aktivně zapojuje do kulturních akcí pořádaných ZŠ A MŠ Velký Újezd , SOU Velký Újezd nebo kulturní komisí obce Velký Újezd.
Prioritou školní družiny je příprava jedince pro život v naší společnosti prostřednictvím pestrých aktivit mimo vyučování a vybavit ho žádoucími vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi  i postoji.