Zápis do 1. třídy

Autor: | Posted on: Únor 1, 2017

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis se koná 11. a 12. dubna 2017 v době od 15:00 do 17:00 hodin v I. třídě ZŠ. K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

S sebou: rodný list zapisovaného dítěte, přezůvky

Zápis bude mít dvě části, formální a motivační. V průběhu formální části zákonní zástupci (rodiče) předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy. Doba trvání této části zápisu je maximálně 20 minut. Po skončení této části se mohou rodiče se svými dětmi zúčastnit motivační části zápisu (maximální doba 20 minut), ve které budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

Škola počítá příští školní rok s otevřením dvou prvních tříd s maximálním počtemdo 25 dětí v každé třídě (celkem 50 dětí).

Kritéria pro přijetí:
1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 1)
2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu (kritérium č. 2)

Vyučovacím jazykem bude jazyk český.

Zákonný zástupce má možnost udělení odkladu školní docházky, má možnost vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte docházkou do mateřské školy a má možnost individuální pomoci u dětí pocházejících z jazykově odlišného nebo sociálně znevýhodněného prostředí.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:
I když budete žádat o odklad, k zápisu se musíte dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017. Součásti žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Všechny potřebné dokumenty obdržíte u zápisu, případně si je můžete stáhnout
předem na odkazech, uvedených níže.

Žádost o přijetí – dotazník

Jak můžete pomoci svým dětem

Desatero pro rodiče