Projekty

 

NÁZEV PROJEKTU: Inovativní vzdělávání na ZŠ Velký Újezd

ŽADATEL: Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres

Olomouc, p.o., Navrátilova 321, 783 55, Velký Újezd

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

 

NÁZEV PROJEKTU: Inovativní vzdělávání na ZŠ Velký Újezd

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001674

ŽADATEL: Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres

Olomouc, p.o., Navrátilova 321, 783 55, Velký Újezd

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a personálně posiluje o jednoho školní asistenta. Zajišťuje rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Jena z hlavních oblastí bude realizace inovativního vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 1.956620,- Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.501412,36 – Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY ZE SR: 455207,64 – Kč

 


 

 

ERASMUS+ školní vzdělávání

výzva 2020-1-CZ01-KA101-077330

„S angličtinou nově a jinak na ZŠ a MŠ Velký Újezd“

Doba realizace. 1. 8. 2019 – 31. 12. 2022

Projekt byl na základě naší žádosti z důvodů komplikací vycestovaní a realizace mobilit s ohledem na COVID 19 a všechna platná opatření DZS prodloužen do 31.12.2022

Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech či stínování. Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě konkrétních potřeb školy jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků.

Tento projekt byl kompletně realizován za finanční podpory Evropské unie.

Celou zprávu si můžete přečíst ZDE.

 


 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 


 

Inovativní vzdělávání
na ZŠ Velký Újezd
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001674

Plakát projektu


 

Modernizace PC učebny ZŠ Velký Újezd

Registrační číslo: projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016811

Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality výuky a zajištění adekvátní vybavenosti ZŠ Velký Újezd ICT technologiemi pro výuku předmětů Informatika, Anglický jazyk a Přírodověda, v rámci rozvoje klíčových kompetencí IROP práce s digitálními technologiemi, cizí jazyk a přírodní vědy, prostřednictvím modernizace počítačové učebny.

Díky realizaci projektu dojde k modernizaci a doplnění vybavení PC učebny. Půjde o pořízení 34 kusů PC (33 žákovských PC s monitorem a sluchátky s mikrofonem a 1 učitelský PC s monitorem a sluchátky s mikrofonem a sekundárním monitorem), včetně relevantního softwaru pro počítače, instalace a konfigurace a 24 ks programovatelných stavebnic, které budou sloužit pro výuky robotiky na prvním i druhém stupni.

Celková výše dotace je 1.206.847,00 Kč.

Výše finanční podpory z EU: 1.086.162,30- Kč

PROJEKT MODERNIZACE PC UČEBNY ZŠ VELKÝ ÚJEZD JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.
 

 
 
 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Doučování je realizované za finanční podpory Evropské unie  „Financováno Evropskou unií –  Next Generation EU“. Od 1.1.2022 navazuje na doučování z podzimu 2021.

 

 
 

Erasmus+ 2014 – 2020

Projekty mobility osob Klíčová akce 1 (KA1)

Název projektu: S angličtinou nově a jinak na ZŠ a MŠ Velký Újezd – With English in a new and a different way at ZS and MS Velky Ujezd

Registrační číslo: projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077330

Začátek projektu: 1. 8. 2020

Konec projektu: 31. 12. 2021

Projekt „S angličtinou nově a jinak na ZŠ a MŠ Velký Újezd“ podpoří výuku cizích jazyků na naší základní a mateřské škole. V našem projektu budeme klást velký důraz na vzájemnou spolupráci a sdílení poznatků. Projekt bude prostředkem k plánování a setkávání se nad otázkami výuky cizích jazyků. Podpoříme výuku angličtiny na 1. stupni základní školy a v mateřské školce, kde zavedeme výuku angličtiny u nejmenších dětí. Dále podpoříme jazykové aktivity ve vlastní výuce např. hodiny s metodou CLILu v jiných předmětech. Jedním z cílů je také přivést školu k budoucí zahraniční spolupráci, zapojením se do mezinárodního projektu v programech EU.

Hlavními plánovanými aktivitami jsou jazykové kurzy v angličtině (7 mobilit) pro pedagogy nejazykových předmětů a učitelky z 1. stupně, včetně učitelky psycholožky a dále pak jazykově metodické kurzy (5 mobilit). Čtyři z nich budou v anglickém jazyce a jeden v německém jazyce. Celkem se jedná o 12 zahraničních mobilit plánovaných na období červen až září 2021. Vzdělávací kurzy se uskuteční ve Spojeném království (8 mobilit), Rakousku (1 mobilita) a na Maltě (3 mobility).

Účastníci projektu získají nové podněty a inspiraci pro další práci, a to nejen v oblasti výuky cizích jazyků. Bezprostředně po skončení mobilit začnou jednotliví vyučující realizovat předem připravený harmonogram následných aktivit.

 

 
 
 
Pořízení vybavení polytechnické učebny, přírodovědné učebny a mobilní jazykové učebny pro ZŠ Velký Újezd
 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010983
 
Cílem předkládaného projektu je zajištění adekvátní vybavenosti ZŠ Velký Újezd moderním vybavením a učebními pomůckami v polytechnické učebně pro výuku předmětu Pracovní výchova a v přírodovědné učebně pro výuku předmětu Přírodopis. Dále bude zajištěna adekvátní vybavenost naší školy v rámci jazykové výuky prostřednictvím pořízení mobilní jazykové učebny, které bude eliminovat současný nedostatek prostor pro výuku předmětů Anglický jazyk a Německý jazyk, s ohledem na rozšíření hodinové výuky těchto předmětů. Dalším cílem projektu je zajištění bezbariérovosti ZŠ Velký Újezd, kdy bude vybudováno bezbariérové WC, pořízena nájezdová plošina u vstupu do školy a pořízen mobilní schodolez, včetně invalidního vozíku. Díky pořízení vybavení a výukových pomůcek dojde k modernizaci našeho současného zastaralého a nevyhovujícího vybavení, výukových pomůcek a možností výuky, které již neodpovídají ve výše uvedených oblastech, učebnách, výukovým trendům 21. století, čímž bude zajištěna adekvátní vybavenost ZŠ Velký Újezd plně v souladu s cíli MŠMT v rámci zvyšování úrovně polytechnického vzdělávání, přírodovědného vzdělávaní a jazykové gramotnosti na školách v ČR.
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 894.739,00- Kč
VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 850.002,05- Kč
PROJEKT POŘÍZENÍ VYBAVENÍ POLYTECHNICKÉ UČEBNY, PŘÍRODOVĚDNÉ UČEBNY A MOBILNÍ JAZYKOVÉ UČEBNY PRO ZŠ VELKÝ ÚJEZD JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.
 
 
 

EUpenizeskolam

Podpora inkluze v naší škole

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003310

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, personálně posiluje o dva školní asistenty a školního psychologa. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity – čtenářský kluby, klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem.


EUpenizeskolam

Naše základní škola se zapojila do projektu podporujícího rozvoje techniky a jazykové komunikace

Zareagovali jsme na výzvu č. 57 Operačního programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost a podařilo se nám získat dotaci na realizaci projektu Rozvoj techniky a komunikace reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0662.

Prvním cílem projektu je rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá vybavení školních dílen a zpracování žákovských portfolií.

 

Druhým cílem projektu je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností v oblasti anglického jazyka formou blended learningu. Do jazykového rozvoje bylo zařazeno šedesát žáků druhého stupně a šest pedagogických pracovníků.

Celkové náklady projektu jsou 392.956,00 Kč. Tyto náklady budou plně dotovány.

 


EUpenizeskolam

Naše základní škola se zapojila do intenzivnějšího rozvoje jazykových dovedností

Zareagovali jsme na výzvu č. 56 Operačního programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost a podařilo se nám získat dotaci na realizaci projektu Prohlubování jazykových dovedností reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0831.

Prvním cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Dvacet žáků naší školy absolvuje jazykovou výuku v zahraničí a seznámí se s místními významnými reáliemi.

Druhým cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. Dva učitelé se zúčastní krátkodobého intenzivního jazykového kurzu v zahraničí.

Třetím cílem projektu je realizace čtenářských dílen s nákupem čtyř set knih. Čtenářské dílny slouží jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a ke zvýšení zájmu o čtenářství.

Celkové náklady projektu budou 630 922,00 Kč. Tyto náklady budou plně dotovány.

 


logolink_barevna

Název projektu: Digitálně a interaktivně

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

 Tisková zpráva zde

 


logolink_barevna

Název projektu: Digitálně a interaktivně

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

 Tisková zpráva

Projekt učí učitele

Pedagogové z padesáti škol, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, budou ovládat práci s tablety a dotykovými zařízeními. Školením, vedoucím ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky, prochází 768 učitelů, kteří se po prezenčních kurzech dále distančně vzdělávají prostřednictvím e-mentoringu a e-learningu na speciálně upraveném webovém rozhraní.

Interaktivní tabule, dataprojektory a tablety uchvátily studenty a pedagogy natolik, že se bez nich moderní školy již neobejdou. Držet krok s posledními IT novinkami se účastníkům projektu daří díky systému praktických cvičení, cílených přímo na míru potřebám partnerů. Kromě officů jsou žádaná především multimédia, powerpointové prezentace, systémy SmartBoard, eBeam a flash videa.

Z hlediska tematičnosti pak nejvíce zaujaly moduly pro 1. stupeň základních škol, humanitní vědy, jazykové vzdělávání, přírodní vědy, informatika a výpočetní technika, praktické vyučování pro odborný výcvik a odborné předměty. Vlastní integrace digitálních technologií do výuky pracuje s moderními trendy v ukládání a sdílení dat (cloud computingem), včetně bezpečnosti a možnostmi využití sociálních sítí.

Vzdělávací programy projektu Digitálně a interaktivně, co do zájmu, předčily očekávání a ucházejí se o svou akreditaci. Bližší informace k projektu nově poskytnou webové stránky www.artecontablety.cz.

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Vysočiny. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč. Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.


logolink_barevna

Název projektu: Digitálně a interaktivně
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Tisková zpráva

Naše škola je partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a systém mentoringu a koučinku.
Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.
Projekt Digitálně a interaktivně reaguje na výše uvedenou situaci a efektivně ji řeší. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených základních a středních škol (partnerů projektu) při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, tedy rozvíjení dovedností zapojených pedagogů pracovat a využívat ICT při výuce, nejen v rámci jejich přípravy na výuku.
Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.
Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.


EUpenizeskolam

Inovace a zatraktivnění výuky přírodopisu a fyziky prostřednictvím interaktivních digitálních učebnic

Naše Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd získala grantový projekt Inovace a zatraktivnění výuky přírodopisu a fyziky prostřednictvím interaktivních digitálních učebnic z operačního programu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zahájen den 1. 2. 2012 a jeho předpokládané ukončení bude 30. 9. 2014. Hlavním cílem projektu je vytvoření 8 digitálních učebnic pro předměty přírodopis a fyzika pro 6.-9. ročník. Projekt je zaměřen především na zvýšení motivace a zájmu žáků, umožní aktivní styl učení a podporuje vyhledávání informací. Interaktivní učebnice nepodléhají stárnutí a opotřebení, umožňují učiteli začleňovat do procesu výuky aktuální informace a místopisné zajímavosti. Mezi další přínosy projektu patří bezesporu vybudování moderní specializované učebny fyziky a přírodopisu a pořízení moderní výukové techniky.

Kupni-smlouva


EUpenizeskolam
Zvýšení kvality vzdělání na ZŠ Velký Újezd

Naše Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd se také zapojila do projektu EU peníze školám, díky němuž získala finanční prostředky na zkvalitnění vzdělávacího procesu. Finanční prostředky se využívají na tvorbu moderních digitálních výukových materiálů a k zintenzivnění výuky v oblasti jazyků.
Mezi největší přínosy projektu patří především:
– zvýšení kvalifikace pedagogů,
– zkvalitnění a zatraktivnění výuky pro žáky a individualizace v oblasti výuky jazyků,
– modernizace ICT techniky.


EUpenizeskolam

Interaktivita a e-learning
– progresivní nástroje moderního vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd je partnerem grantového projektu Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec – Interaktivita a e-learning – progresivní nástroje moderního vzdělávání.
Cílem projektu je zkvalitnění výuky díky využívání moderních výukových metod a informačních technologií ve výuce na Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec a Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd.
Na obou zmíněných školách bude modernizována stávající výpočetní technika a vytvořeno jednotné informační prostředí, umožňující učitelům využívat elektronické vzdělávací materiály ve výuce.
Mezi největší přínosy projektu patří především:
– zvýšení kvalifikace pedagogů díky účasti na odborných školeních
– zkvalitnění a zatraktivnění výuky pro žáky díky novým ICT technologiím
– rozvoj spolupráce a partnerství mezi oběma zapojenými školami


Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci

znak UP

Základní škola ve Velkém Újezdě se v roce 2011 stala 15. základní školou v ČR, které byl udělen statut Fakultní škola PdF UP v Olomouci.
Fakultní školy spolupracují s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci v oblasti pedagogické a odborné praxe a v otázkách týkajících se školské problematiky.

Kritériem pro udělení statutu fakultní školy bylo splnění těchto oblastí:

  • Ve FŠ je realizována kvalitní výuka kvalifikovanými a kreativními učiteli.
  • Kvalitní materiální a technické vybavení pro výuku.
  • Učitelé FŠ do výuky pravidelně zařazují a realizují různé organizační formy a postupy a uplatňují inovační trendy týkající se vyučovacích metod.
  • Škola má k dispozici a vhodně využívá učebny, které jsou vybaveny odpovídajícími pomůckami, audiovizuální technikou a odbornou literaturou.

Spolupráce mezi naší školou a Pedagogickou fakultou UP bude probíhat v těchto oblastech:

  • Na FŠ se realizuje pedagogická a odborná praxe budoucích učitelů.
  • Na FŠ jsou ověřovány nové vyučovací metody a formy práce, metodické postupy a pomůcky.
  • FŠ má možnost se podílet na univerzitních projektech týkajících se zkvalitnění vzdělávání.
  • FŠ má exkluzivní přístup k novým poznatkům ve výuce.