Historie školy

Souvislé záznamy o škole ve Velkém Újezdě jsou uvedeny až od roku 1737. Okolo roku 1770 byla škola ve Velkém Újezdě přemístěna z domu č. 44 do protějšího domu č. 45, který byl v sousedství vrchnostenského špitálu.  S přibývajícím počtem dětí bylo nutno postavit školu novou. Došlo k tomu v roce 1811, když pro účely školy byla zabrána a přestavěna pravá polovina vrchnostenského špitálu. V této škole se vyučovalo až do roku 1872. Od tohoto roku do roku 1887 se učilo ve dvojtřídní škole v obecním domě. Od roku 1886 byla škola rozšířena na trojtřídní, https://it.medadvice.net/flexoptima/ později na čtyřtřídní. Pro trvalý přírůstek dětí až na počet 280 však tato budova přestala vyhovovat, bylo proto rozhodnuto postavit školu novou, která byla 11. září 1887 slavnostně předána do užívání. Tato nová školní budova sloužila beze změny téměř 100 roků.

Roku 1940 byla ve Velkém Újezdě zřízena měšťanská škola. Byla umístěna nouzově v bývalé továrně na zápalky (v sirkárně). Byly zřízeny tři učebny, sborovna, kabinety a školní zahrada. V následujících poválečných letech vzhledem k změnám souvisejícím s vydáváním školských zákonů došlo postupně k několika změnám v pojmenování školy a jejímu rozšíření o další třídy. Z tohoto důvodu bylo nutno využívat k výuce i dalších budov v obci. Učilo se v budově národní školy (vedle obecního úřadu), v přízemí tehdejší radnice, v bývalé sirkárně, krátce v budově staré mateřské školky (v místě nynější myslivecké restaurace) a v bývalé ubikaci stavebního podniku na dolním konci obce, na tělocvik se chodilo do sokolovny a na hřiště Sokola a pracovní vyučování se konalo v dílně dřevařských závodů.

Po 36 letech působení školy v provizorních prostorách různých budov v celé obci, byl školní rok 1983/84 zahájen v nynější budově základní školy. Nová škola byla postavena během tří let nákladem téměř 30 milionů Kč s plánovanou kapacitou pro 550 žáků. O něco později byla dokončena i nová tělocvična školy. Vzhledem k technickým problémům musela být provedena postupná rekonstrukce střechy a se změnou vytápění byla rovněž uskutečněna plynofikace kotelny. Ve škole bylo zřízeno fitcentrum se saunou a odpočinkovým prostorem a vybudován společenský sál sloužící nejen škole ale i veřejnosti. Od školního roku 1992/93 byla část nevyužívaných prostor pronajata soukromému SOU a OU.

Prostory školy mohou žáci i ostatní zájemci využívat i v době mimo vyučování. Na povinnou výuku navazují nepovinné předměty, zájmové kroužky, výuka v ZUŠ a další aktivity, které zaměstnávají žáky v mnoha skupinách a jež připravují jak pedagogové a vychovatelky, tak i rodiče. Všichni mohou rovněž využívat sportovní zařízení, saunu a posilovnu umístěnou v budově školy.